adult dating
dating websites
online dating sites
interracial dating sites

การสมัครสมาชิก

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างร้าน

4. รูปถ่ายขนาด 1,2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ขาวดำหรือสี อย่างใดอย่างหนึ่ง

5. สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร (แบบ อ. 18)

6. สำเนาใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ. 5)

7. สำเนาใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ. 2)

8. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 4)

9. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
    ตาม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (แบบ กนอ. 03/6)

10. รายงานการนำเข้า Quota นมผงขาดมันเนย ย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี)

11. ผู้ประสานงานที่จะติดต่อกับสมาคมฯ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ , โทรสาร , มือถือ , email address

 

อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงประจำปี

1. ค่าแรกเข้าสมาชิกสามัญและวิสามัญ รายละ 10,000 บาท

2. ค่าบำรุงสมาคมประจำปี

2.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 สมาชิกสามัญ 10,000 บาท/ปี

2.3 สมาชิกวิสามัญ 5,000 บาท/ปี

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 3 สตางค์ / กิโลกรัม / ปี (คำนวณจากปริมาณ Quota นมผงขาดมันเนยที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศในปีนั้น ๆ)

 

หลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของสมาชิกสมาคมฯ

1. สมาชิกสามัญ หมายถึง บริษัทสมาชิกที่ขอรับจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย เกินกว่า 500 ตัน ต่อปี

2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง บริษัทสมาชิกที่ขอรับจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย ไม่เกินกว่า 500 ตัน ต่อปี

หมายเหตุ

"สมาชิกวิสามัญ" จะได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็น "สมาชิกสามัญ" โดยทันที หากพบว่าได้รับการจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย ในปีนั้น เกินกว่า 500 ตัน ขึ้นไป

 

หมายเหตุ
สมาชิกวิสามัญ” จะได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็น “สมาชิกสามัญ” โดยทันที หากพบว่าได้รับการจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย ในปีนั้น เกินกว่า 500 ตัน ขึ้นไป

 

Download แบบฟอร์มการสมัคร

download

เอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิก

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างร้าน

4. รูปถ่ายขนาด 1,2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ขาวดำหรือสี อย่างใดอย่างหนึ่ง

อัตราค่าสมัครและค่าบำรุงประจำปี

1. ค่าแรกเข้าสมาชิกสามัญและวิสามัญ รายละ 2,500 บาท

2. ค่าบำรุงสมาคมประจำปี

2.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าแรกเข้าและค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

2.2 สมาชิกสามัญ 10,000 บาท/ปี

2.3 สมาชิกวิสามัญ 5,000 บาท/ปี

3. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 3 สตางค์ / กิโลกรัม / ปี (คำนวณจากปริมาณ Quota นมผงขาดมันเนยที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศในปีนั้น ๆ)

 

หลักเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของสมาชิกสมาคมฯ

1. สมาชิกสามัญ หมายถึง บริษัทสมาชิกที่ขอรับจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย เกินกว่า 500 ตัน ต่อปี

2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง บริษัทสมาชิกที่ขอรับจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย ไม่เกินกว่า 500 ตัน ต่อปี

 

หมายเหตุ

สมาชิกวิสามัญ” จะได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็น “สมาชิกสามัญ” โดยทันที หากพบว่าได้รับการจัดสรร Quota นมผงขาดมันเนย ในปีนั้น เกินกว่า 500 ตัน ขึ้นไป