interracial dating sites
lesbian dating sites
free dating websites
asian dating

 

ขั้นตอนการยื่นขอรับการพิจารณาจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนย

 

ปริมาณโควตาที่พิจารณาจัดสรรต่อปีคือ

WTO 55,000 เมตริกตัน

TAFTA 2,574 เมตริกตัน


ผู้ที่ยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรโควตารายใหม่ จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1. สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต้องมีส่วนผสมของนมผงขาดมันเนย

2. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นเรื่องถึง กรมปศุสัตว์ ดังนี้

2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4)

2.3 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร (แบบ อ.18)

2.4 สำเนาใบจดทะเบียนอาหาร / แจ้งรายละเอียดอาหาร (แบบ สบ.5)

2.5 สำเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (แบบ อ.2)

2.6 ผู้ประสานงานที่รับผิดชอบเรื่องโควตาฯ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ , โทรสาร , มือถือ , e mail address

2.7 หนังสือปะหน้า เรื่อง ขอรับพิจารณาจัดสรรโควตานำเข้านมผงขาดมันเนย ถึง อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ คุณรมณี สำราญเนตร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400


ผู้ที่ยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรโควตารายเดิม จะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1. แบบฟอร์มการขอรับพิจารณาจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยในงวดนั้น ๆ

2. แนบเอกสารประกอบเพื่อขอรับการพิจารณาจัดสรรฯ ดังนี้

2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

2.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4)

2.3 สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำหรับอาหาร (แบบ อ.18)

2.4 สำเนาใบอนุญาติผลิตอาหาร (แบบ อ.2)