mature dating
freedating
100 free dating sites
free online dating sites

สาส์นจากนายกสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร

ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

การที่จะก้าวผ่านปีซึ่งสถานการณ์การเมืองที่ไม่มั่นคงประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจจะทำให้การจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนยอาจเกิดอุปสรรค ในฐานะสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลสมาชิก
พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือให้สมาชิกทุกท่านได้มีโควตาใช้ได้อย่างตามความต้องการเพื่อให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้ รวมถึงจะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้แก่สมาชิก


ส่วนของการทำงานในปีนี้ สมาคมฯ ได้มีการวางแผนที่จะร่วมทำงานกับภาครัฐ เกษตรกร และสมาคมฯ อื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษา และอำนวยผลประโยชน์ให้กับสมาชิก รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ ของสมาชิกที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสมาชิก และภาครัฐที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและสมาคมฯต่อไป

 

ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีความตั้งใจที่จะบริหารสมาคมฯ ของเราให้มีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดครับ ขอบคุณครับ

 

สาโรจน์ อินทพันธุ์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร
21 มีนาคม 2557