local singles
lesbian dating sites
online dating sites
mature dating

สถานการณ์นมผงขาดมันเนยปี 2558-2559

สมาคมอุตสาหกรรมนมและอาหาร (DFIA) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ขึ้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก

 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการปาฐกฐาเรื่อง “สถานการณ์นมผงขาดมันเนยปี 2558-2559”โดยคุณ ประสิทธิ์ ลักษมีมงคลชัย  อุปนายกที่ 2

ปาฐกฐาเรื่อง ”ปัจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมนมแปรรูปในประเทศไทย” โดย ดร.ประดิษฐ์ พีระมาน อุปนายกที่1

 

นายกสมาคมฯ ได้แจ้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก โดยพูดถึงความก้าวหน้า ของสมาคมฯในการทำงานร่วมกับภาครัฐ  เกษตรกร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความคืบหน้าของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ที่มีการก่อสร้างผลิตโรงงาน นมผงขาดมันเนยแห่งแรก   ในประเทศไทยซึ่งสามารถรองรับการผลิตได้เป็นจำนวนมาก  ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับสมาคมฯ รวมถึงการลงนามใน “ หนังสือปะหน้าการส่งรายงานการนำเข้าโควตานมผงขาดมันเนย”ขอให้กรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ลงนามในเอกสาร และประทับตรา บริษัทฯ   การลงนามใน “ใบขนสินค้าขาเข้า” ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตามระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 และ สถานการณ์ การจัดสรรนมผงขาดมันเนย ปี2558เพื่อให้สมาชิกวางแผนปริมาณการใช้ ให้เพียงพอกับความต้องการ ตามโควตาที่ได้รับ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เป็นไปอย่างดี